monomo

monomo — crafts — life — connection

Artisans

KARAFURU - Yuki Kuroda Product Design Tokyo Bio   Products

Tomoko Kishaba Jewelry , Metal crafts Okinawa Bio   Products

SIONE - Showko Kawahara Ceramic , Porcelain Kyoto , Saga Bio   Products

Haraguchi Tojien Ceramic , Porcelain Kyoto , Saga Bio   Products

NORIKO YUKI — KUMIHIMO: Japanese Braiding

Noriko Yūki Kumihimo , Silk Braiding Tokyo Bio   Products

Chiemi Ogura Bamboo crafts , Basketry Kyoto Bio   Products

KEN OTA — HAKONE YOSEGI ZAIKU

Ken Ota Japanese parquetry , Wood crafts Kanagawa Bio   Products